Målsättningar och resultat

Målsättningar och planerade åtgärder:

 • En utredning om fårnäringens situation på Östersjöns öar, samt dess kapacitet och potential för utveckling.  Utredningar görs som en grund för en gemensam vision för utvecklingen.
 • Utreda möjligheter för småskalig fårslakt (gårdsslakteri) och skapa nya sätt att balansera kött-produktionens tillgång och efterfrågan.  
 • Skapa ny och samla ihop befintlig kunskap om fårhushållning på Östersjöns öar, deras beteseffekt på naturängar, hantering av deras ull, skinn och kött, samt produktutveckling . Samla materialet för handböcker riktade till både redan aktiva och nya fårägare
 • Bygga upp nya nätverk både lokalt och gemensamt inom skärgårdsområden i Östersjön, som kan ge ett långsiktigt samarbete för uppbyggandet av en kvalitetsbaserad skärgårdsnäring
 • Skapa utställningsmaterial om skärgårdsfåret på Östersjöns öar; raser och produkter, för resurscenter och cirkulerande utställningar
 • Workshops för fårproducenter och hantverkare om produktutveckling, visa hur man gör i andra länder och importera så kallad ”best practises” till Östersjöns öar (till exempel expert föreläsningar).

Förväntade resultat

All verksamhet som dokumenterats i projektet och alla böcker, filmer och broschyrer som getts ut finns återgivna under kunskap och resurser.

 • strategi för fårhushållningen i skärgården inom det aktuella projektområdet och en större kunskap om Östersjöns öars fårproduktion och dess möjligheter i framtiden. Som grund för strategiarbetet utförde MTT Jordbrukets forskningscentral en enkätundersökning som kan läsas här: icon MTTs utredning Kunskapsbaserad utveckling av fårföretagandet i Östersjöns skärgårdsområden (2.35 MB)
 • ett starkare nätverk mellan skärgårdsområdena och mera samarbete mellan människor med anknytning till fårnäringen och lokalt aktiva fårklubbar eller föreningar
 • Större tillgänglighet av material om fårhushållning, hantering av fårprodukter och produktutveckling
 • Ökad lokal förädling och kvalitet av kött, mjölk, skinn och ull, samt nya produkter och produktionsidéer  till fårkedjans aktörer. Vilket i sin tur kan leda till fler arbetsmöjligheter och större lönsamhet inom den småskaliga fåruppfödningen i skärgården
 • ökad kunskap bland allmänheten om skärgårdens småskaliga fårhushållnings betydelse inom naturvård och för naturens mångfald, som kulturarv med dess ursprungsarter, som upprätthållare av kulturlandskapen, och för näringslivet i skärgården. Vilket kan öka på efterfrågan på kvalitetsprodukter av skärgårdsfåret.
 • rekommendationer för hur man upprätthåller en beteskvalitet som gynnar biodiversitet i naturbetesmarker
 • handböcker för nya och gamla fårägare gällande fårhållning och metoder för produkthantering.                             All verksamhet som dokumenterats i projektet och alla böcker, filmer och broschyrer som getts ut finns återgivna under kunskap och resurser.